Privacyverklaring

Foundation 4 Life vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan.

Privacyverklaring Foundation 4 Life

(versie 30 oktober 2018)

 

  1. Waarom vinden wij informatiebeveiliging en privacy belangrijk?

Privacy gaat over welke persoonsgegevens we wel en niet verkiezen te delen. Informatiebeveiliging gaat om hoe we zorgen dat persoonsgegevens die we privé willen houden privé blijven. F4L vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan.

  1. Waarom verwerken wij gegevens van de leerlingen?

We verwerken persoonsgegevens van de leerlingen om een zo goed mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens om de leerlingen aan te melden bij  onze school, om de voortgang bij te houden en om de leerling in staat te stellen om na het schooljaar een goede vervolgkeuze te maken. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hieraan niet voldoen, zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal.

  1. Welke gegevens verwerken wij (<16 jaar toestemming door ouders)?

Wij verwerken diverse soorten gegevens bij de aanmelding of inschrijving. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, opleidingen en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om je in te schrijven bij onze school. Daarnaast vragen wij ook enkele medische gegevens, welke voor ons noodzakelijk zijn. Met uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook deze medische gegevens. We zullen u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

  1. Hoe gaan wij om met de gegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid: wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als school na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen.

Wij zullen de gegevens niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

  1. Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar.

Als leerling en als ouders(> 16 jaar) heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerling en ouders (>16 jaar) kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat altijd een verzoek ingediend kan worden om inzage te krijgen in de gegevens die wij verwerken. Daarnaast kan ook een verzoek ingediend worden om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit onze systemen. Er is altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als ons wordt verzocht om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens is er het recht om te vragen om de gegevens, die wij verwerken en wij hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. We zullen geen besluiten nemen, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen. Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens dan kunt u altijd opheldering vragen bij het bestuur van de school. Indien het probleem volgens u niet goed wordt opgelost dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  1. Wijzigingen in het privacybeleid.

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op de website te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)